ارزیابی خسارت بیمه های درمان

ارزیابی خسارت در زمینه بیمه های درمان در موسسه محک خسارت نوین اندیش:

پرونده های خسارت در چارچوب مفاد آئین نامه های 74 ، 85 ، بخش نامه های شورای عالی بیمه ،سندیکای بیمه گران ، تعرفه های طرف قرارداد ، کتاب ارزش نسبی و تعرفه های مصوب هیات دولت مورد بررسی قرار می گیرد.

ظرفیت و توانمندی این موسه در تمام حیطه های درمان از جمله بیمارستانی،پاراکلینیکی،دندانپزشکی و دارو با موضوعات متفاوت و روش های منحصر به فرد موسسه محک خسارت نوین اندیش که به شرح ذیل می باشد:

الف) قرار داد غیرمستقیم با شرکت های بیمه:

به معنی واگذاری کلیه امور مربوط به بیمه شدگان شرکت بیمه گر به شرکت ارزیابی که مجری آن نمایندگی می باشد. اسناد مورد رسیدگی شامل هزینه های پاراکلینیکی و هزینه های بیمارستانی است که بیمه شدگان مستقیما به مراکز درمانی سرپایی و بستری مراجعه می نمایند.

ب) قرار داد مستقیم با شرکتهای بیمه به منظور واگذاری کلیه امور مربوط به بیمه شدگان شامل :

1.صدور معرفی نامه جهت مراجع درمانی طرف قرارداد و یا تاییدیه های قبل از بستری ، دریافت دارو و پاراکلینیک

2. دریافت مدارک و اسناد از بیمه شدگان ، کارشناسی و ثبت خسارت در سیستم کاربری شرکت بیمه گر

3. دریافت اسناد از مراجع درمانی طرف قرارداد و ارزیابی خسارت مراجع در محل شرکت ارزیابی

4.استقرار ارزیابان در محل بیمه گذاران بزرگ و خاص

5.ارزیابی و ثبت خسارت در سیستم کاربری شرکت بیمه گر

6. پاسخگویی به سوالات،اعتراضات احتمالی و ارائه توضیحات فنی به بیمه شدگان،مراجع طرف قرارداد و یا سایر ذینفعان

ج) نظارت : 

1.نظارت به نحوه کارشناسی و پرداخت خسارت های مستقیم توسط نمایندگیهای بیمه

2.نظارت بر مراکز درمانی طرف قرارداد

د) عقد قرار داد :

به منظور تعدیل خسارت از طریق اخذ تخفیف از مراکز درمانی بیمارستانی و پاراکلینیکی

از زبان مشتریان

ارسال نظر