فرآیند اجرایی ارزیابی خسارت وسایل نقلیه موتوری

روش اجرای خودرو

روش اجرایی قراردادهای مستقیم با شرکت بیمه

روش اجرای درمان

رسیدگی به پرونده ها در محک خسارت

رسیدگی پرونده